Dobrovoľne udeľujem spoločnosti INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM, s.r.o., súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. v nasledovnom znení:

 „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM, s.r.o., za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §7 ods. 4 písm. b) zákon č. 428/2002 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu jedného roka, alebo do dňa, kedy písomne požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov. 

V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo po uplynutí lehoty, spoločnosť INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM, s.r.o. osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje.

Tiež som poučený o právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v znení zákona č.90/2005 Z.z a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny “