Vážené kolegyne, kolegovia!

Dovoľte mi prosím, aby som sa Vám v mene spoločnosti International Rescue System s r.o., ako aj v mojom vlastnom poďakoval za prejavenú dôveru pri predkladaní Vašich dokladov k výberovému konaniu (diplomov o ukončenom najvyššom vzdelaní, čestných prehláseniach budúceho zamestnanca v prípade úspešnosti vo VK, súhlasoch so zverejnením OÚ v zmysle GDPR).

Vzhľadom k veľkému počtu Vás, ktorí ste nám prejavili dôveru, sme podali žiadosti na vydanie povolení na prevádzkovanie ambulancií v 135 bodoch v zásahovom území SR. O výsledku Vás budeme informovať po jeho obdržaní prostredníctvom webového sídla našej spoločnosti.

Ďakujem.

S pozdravom a úctou
Ivan Baláži